Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Szkolenia

Informacja dla kandydatów na rzeczoznawców

Pobieranie próbek, ustalanie klas jakości określonych artykułów rolno-spożywczych na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o IJHARS mogą, oprócz pracowników Inspekcji, przeprowadzać tylko osoby wpisane do rejestru rzeczoznawców, zwane dalej „rzeczoznawcami” (Dz.U. z 2023, poz. 1980).
Rejestr rzeczoznawców prowadzi,
wg specjalizacji w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy albo - w przypadku osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP- wojewódzki inspektor właściwy dla województwa mazowieckiego.
Decyzję o wpisie, odmowie wpisu bądź skreśleniu z rejestru rzeczoznawców wydaje Wojewódzki Inspektor JHARS prowadzący rejestr rzeczoznawców.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych próbki artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju mogą pobierać osoby posiadające wiedzę praktyczną i toretyczną z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych tego rodzaju, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora,  klasy jakości tusz zwierząt rzeźnych mogą ustalać również osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora,  klasy  jakości świeżych owoców i warzyw mogą  ustalać również osoby, które odbyły szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw.

Egzamin w zakresie ustalania klasy jakości tusz zwierząt rzeźnych jest zdawany co 3 lata.

Udział w egzaminie  podlega opłacie, która wynosi w przypadku

- egzaminów- 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP " Monitor Polski" za rok poprzedzający rok przeprowadzenia egzaminu;

- szkolenia- 1% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok przeprowadzenia szkolenia- za godzinę szkolenia.

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie można się ubiegać o wpis do rejestru rzeczoznawców. W tym celu należy wypełnić Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców i przekazać go do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-06)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2023-10-27)