Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Dostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902). Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej. Wniosek należy przesłać na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Rewolucji 1905 r. nr 59, 90-216 Łódź
faksem pod numer (+48) 42 636 62 40

e-mail: wi_lodz@ijhars.gov.pl

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, osoba składająca wniosek zostanie powiadomiona o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-06)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2023-03-06)