Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Skargi i wnioski

Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”.

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS.

Urzędy administracji publicznej przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości.

Główny Inspektor JHARSrozpatruje skargi i wnioski dotyczące wykonywania zadań przez organy i pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Zakres przedmiotowy skarg i wniosków kierowanych do Głównego Inspektora JHARS

Przedmiotem SKARGI może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw.

Przedmiotem WNIOSKU może być w szczególności sprawa ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

WNIOSKIEMjest między innymi informacja zawierająca zastrzeżenia dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kwestii związanych z innymi produktami (np. nawozami) podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS.

Jak składać skargi i wnioski?

Skargi i wnioski można składaćpisemnie:

- na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Rewolucji 1905 r. nr 59,  90-216 Łódź

bądź

- bezpośrednio

w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Rewolucji 1905 r. nr 59,  90-216 Łódź

- pocztą elektroniczną na adres wi_lodz@ijhars.gov.pl

- poprzez e-PUAP (Elektroniczna Platforma UsługAdministracjiPublicznej)

Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Przyjęcia interesantóww sprawach skarg i wniosków w siedzibie WIHARS odbywają się:

  • poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach urzędowania Inspektoratu, tj. 7.30-15.30,
  • wtorki w godzinach urzędowania Inspektoratu, tj. 8.00-16.00

Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania WIJHARS, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z pracownikiem sekretariatu.

Jakie niezbędne dane należy podać przekazując skargę lub wniosek?

Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (np. mailem), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) osoby wnoszącej skargę lub wniosek oraz adres do korespondencji (z kodem pocztowym). Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego mogą być pozostawione bez rozpoznania -  zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Komórki Organizacyjne WIJHARS w Łodzi nie udzielą odpowiedzi na korespondencję anonimową oraz nieopatrzoną adresem pocztowym.

Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności (sprawy rozpatrywane w trybie art. 239 § 1 Kpa).

Jakie dane powinna zawierać skarga dotycząca niewłaściwej jakości handlowej?

W przypadku skargi dotyczącego jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, proszę wskazać: nazwę produktu będącego przedmiotem zastrzeżeń, numer partii produkcyjnej, nazwę i adres producenta/dystrybutora/importera (dane zawarte na opakowaniu lub etykiecie) oraz zastrzeżenia dotyczące produktu (opis oznakowania, cechy jakościowe).

UWAGA!

Do skargi nie należy dołączać produktu, ponieważ jakość handlowa mogą zostać sprawdzone wyłącznie w toku urzędowej kontroli,  w tym na podstawie urzędowo pobranych próbek.

Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2024-02-01)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2024-02-01)