Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Wykaz spraw

Tytuł:Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy. Dopuszczenie do swobodnego obrotu na terytorium Wspólnoty Europejskiej przesyłki produktów rolnictwa ekologicznego przywożonych z kraju trzeciego.
Sprawa:

1. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy.

2. Kontrola dopuszczenia do swobodnego obrotu na terytorium WE przesyłki produktów rolnictwa ekologicznego przywożonych z kraju trzeciego.

Przedmiot sprawy:

Wydanie:

1. Protokołu kontroli jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych przywożonych z zagranicy lub Decyzji o zakazie wprowadzenia do obrotu

2. Potwierdzenie Świadectwa kontroli w polu 20  lub nie potwierdzenie Świadectwa kontroli w polu 20 + wydanie Protokołu kontroli w zakresie dopuszczenia do sobodnego obrotu na terytorium WE przesyłki produktów rolnictwa ekologicznego z kraju trzeciego, przywożonych zgodnie z art. 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.

Podstawy prawne:

1.

Art.17 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 z późn. zm.).

2.

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich ( Dz.U. L 334 z 12.12.2008 r. z późn. zm.)

Wydział: Wydział Kontroli
ul. Rewolucji 1905 r. 59, 90-216 Łódź
tel.: (+48) 42 632 55 26
fax: (+48) 42 632 55 26
Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat
 Tel./fax: (+48) 42 636 62 40

Wymagane dokumenty:

"Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy , zgłoszenie do swobodnego obrotu na terytorium Wspólnoty Europejskiej przesyłki produktów rolnictwa ekologicznego przywożonych z kraju trzeciego".

Forma zgłoszenia:

Kontrole inspektorat przeprowadza po otrzymaniu od importera ww. zgłoszenia.

Opłaty:

Brak

Sposób załatwienia sprawy:

Wyznaczony inspektor dokonuje kontroli i wydaje/potwierdza dokumenty wymienione powyżej.

Wydział odpowiedzialny
za załatwienie sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Rewolucji 1905 r. 59, 90-216 Łódź
tel.: (+48) 42 632 55 26
fax: (+48) 42 632 55 26
Uwagi:

Kontrole realizuje odpowiednio Wydział Kontroli i Wydział Nadzoru.

Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-12)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2020-11-10)