Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Obowiązek przekazywania danych przez podmioty prowadzące obrót świeżymi owocami i warzywami

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw
oraz rynku rynku chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935 z późn. zm.), handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego handlowca, na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora i udostępnionym na stronie intermetowej administrowanej przez urząd obsługujący Głównego Inspektora, informacje o:

 • rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności,
 • wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego. Informacja zawiera w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres handlowca oraz rodzaj i zakres działalności.

Handlowiec, który prowadzi działalność gospodarczą, do informacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, dołącza informację o numerze Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- informację o numerze identyfikacji podatkowej NIP. Handlowiec informuje wojewódzkiego inspektora o każdej zmianie danych w terminie 7 dni od dnia jej dokonania. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania. Zgodnie z art. 10 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, „ handlowiec” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która:

 1. posiada owoce i warzywa objęte normami handlowymi w celu: ich prezentowania lub wystawiania na sprzedaż, sprzedaży lub w jakiejkolwiek innej formie obrotu lub
 2. prowadzi którąkolwiek z działalności, o których mowa w lit a), w odniesieniu do owoców i warzyw objętych normami handlowymi. Rodzaje działalności, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a, obejmują:
  • sprzedaż na odległość za pośrednictwem internetu lub w inny sposób,
  • działalność tego rodzaju prowadzoną przez osobę fizyczną lub prawną na wlasny rachunek lub w imieniu osoby trzeciej oraz
  • działalność tego rodzaju prowadzoną w Unii lub poprzez wywóz do państw trzecich lub przywóz z państw trzecich.

W dniu 17 stycznia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach ( Dz. U. z 2013 r. ,Nr 0, poz. 74).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem MRiRW z obowiązku przekazywania informacji określonych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 gudnia  2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu zwolnieni są handlowcy, którzy:

 • zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonychy owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011 r. z późn. zm.  ) nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych lub
 • prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu, lub
 • w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.
Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-06)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2020-04-21)